ASANAS

  • Trikonasana
  • Shoulder opener on chair
  • Bakasana
  • Adho Mukha Svanasana
  • Uttanasana with ropes
  • Dwi Pada Viparita Dandasana (2)